Forside - Rutedatabase

Bakgrunn

Samferdselsdepartementet har i rundskriv N1/2013 fastsatt nye retningslinjer til yrkestransportforskriften for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport. Der forutsettes det at alle data skal vær levert i tide slik at Nasjonal rutedatabase skal fungere operativt så snart som mulig og senest innen utløpet av 2013. Samferdselsdepartementet har bedt om en fylkesvis oversikt over hvordan man ligger an til dette målet, i tillegg bes Vegdirektoratet om en redegjørelse for eventuelle ekstra tiltak som må til for å nå denne målsetningen. Norsk Reiseinformasjon AS (NRI) har blidt bedt av Vegdirektoratet om å lage en statusoversikt.

Hvordan bruke statusoversikten

Oversikten viser de viktigste endringene og hvordan de ulike fylker leverer i dag. Denne oversikten brukes opp mot den enkelte leverandør som er arbeidsdokument. Det lages individuelle planer for gjennomføring av nødvendige tiltak. For detaljer bør Håndbok 107, kapittel 4 brukes som en sjekkliste for hver enkelt leverandør om de oppfyller kravene.

Ny kunngjøringsplikt gjeldende fra 1. mai 2013.

Ny kunngjøringsplikt setter større krav til datainnhold, leveringsfrister og varighet enn tidligere. For detaljer «Håndbok 107 Nasjonale rutedata» som man finner på Vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker.

Det blir satt større krav til leveringsdyktighet, som omhandler at rutedata skal leveres i god tid før de gjelder og at de til enhver tid skal være gyldige i minst 3 mnd. Rutedata inkl. endringer skal sendes uoppfordret til Nasjonal rutedatabase, inntil nytt selskap er etablert skal dette sendes til NRI.

Innholdet i data som skal leveres er delt i infrastruktur og rutedata.

Nye krav til infrastruktur i fase 1 er:

- Alle holdeplasser/stoppunkt skal ha unikt navn, ID, fylkestilhørighet, kommunetilhørighet og være koordinatfestet.
- Ganglenke mellom holdeplasser/stoppunkt hvor det er aktuelt med bytte.
- Bytteverdier og knutepunkt på holdeplasser/stoppunkt hvor det er aktuelt med bytte.

For detaljer se Håndbok 107.

Nye krav til rutedata i fase 1 er:

- Alle turer skal ha riktige unntak ved bevegelige helligdager og andre planlagte avvik. (Det er ønskelig at det leveres rutedata som har lang gyldighet, lever egne eller oppdaterte rutedata for bevegelige helligdager og andre planlagte avvik i god tid før disse gjelder).
- Alle turer tilknyttes transporttype, publikumsnummer, rutenavn, merkenavn. (Merkenavn oppgis der dette finnes og brukes mot publikum).
- Alle stoppesteder som passeres med mulighet for på- og avstigning skal tidfestes.
- Stoppesteder med begrensning angis på en strukturert måte med en kode for «kun for påstigning» og «kun for avstigning».
- Selskapsinformasjon som skal vises for publikum skal leveres.
- Begrens bruken av fotnoter, unntak skal ikke beskrives med tekst men være en del av strukturert rutedata.
- Det skal opplyses om at ruter er sesongruter.

For detaljer se Håndbok 107.

Når det gjelder format så bygger vi nå videre på de formatene som er i bruk. Det ses parallelt på om det finnes bedre formater fra de ulike plansystemer som er bedre egnet for fremtiden mht. fase 2 enn de som er i bruk i dag.

NB! Leverandører må avklare med NRI i forkant hvis de ønsker å endre leveringsformat.

Gyldighet og frister på rutedata.

I dag sendes rutedata i hovedsak etter to modeller:

A. Leverer et filsett for hver «periode», en periode her kan ha en gyldighet på kun en dag. En periode leveres her i rekkefølgene, og rutetermin etter en helligdag leveres først etter at filsett for helligdag er levert, selv om det er lik kjøring før og etter. Leverandører som leverer etter denne modellen har kort gyldighet på sine data. Denne modellen må man komme bort fra.

B. Leverer et filsett der unntak er med som en del av rutetermin. Modellen er god for fremtiden så lenge det blir levert med lang nok gyldighet.

C. Send en rutetermin med hull for kjente dager med annen kjøreplan. Send egne filsett for avvikende kjøreplan i god tid før de gjelder, inntil disse er på plass vil man ikke ha data for disse dagene.

D. Send en rutetermin uten hull for kjente dager med annen kjøreplan. Send egne filsett for avvikende kjøreplan i god tid før de gjelder, inntil disse er på plass vil man ha «feil» data for disse dagene. (For å unngå feil data på kjente dager med annen kjøreplan kan det i denne modellen også lages «hull» for disse dagene i kalender). Fordelen med denne er at dersom noe uforutsett skjer (stengte veier o.l.) kan man sende kun de rutene som er endret og disse vil gå foran rutetermin, uten at man trenger å lage og sende ny rutetermin. Denne modellen er under utvikling og kan tas i bruk senere.

Levere Rutedata Med Lang Gyldighet _white

Rutedata skal sendes i god tid før de gjelder, det er et mål at det alltid skal være minst 3 måneder med gyldige data i nasjonal rutedatabase. Nasjonalt selskap har en behandlingstid på rutedata fra de mottas til de er godkjente og lagt ut for bruk på 1 måned. Dette betyr at rutedata skal sendes 4 måneder før det begynner å gjelde.

Holdeplasser og stoppunkt.

Ny rutekunngjøring setter krav til at det sendes inn holdeplass- og stoppunktsdata.

En holdeplass inneholder minst ett stoppunkt, men en holdeplass kan ha mange stoppunkter. Det vanlige er to stoppunkter, ett i hver retning. Det skal komme frem av ID eller entydig struktur på navngivning om det er en holdeplass eller stoppunkt. Stoppunkt skal på en strukturert måte kunne knyttes til riktig holdeplass.

Holdeplstopp

For detaljer se Håndbok 107.

Når det gjelder fylkeskryssende ruter bør leverandørene bli flinkere til å samarbeide og bruke samme navn og ID på stoppesteder i fylker de ikke selv har ansvar for. NRI kan også hjelpe til med å finne riktig navn og ID.

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...